posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
ZAPRASZAMY NA CZWARTĄ EDYCJĘ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "FOTO-POETICA"

REGULAMIN KONKURSU

„FOTO-POETICA”

Fotografia inspirowana twórczością Jana Kochanowskiego

 

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”,
 • Wójt Gminy Policzna,
 • Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

    

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Radomskie Towarzystwo Fotograficzne w Radomiu

 

 1. Celem konkursu fotograficznego „FOTO-POETICA” jest:

-     zwrócenie uwagi na dziedzictwo historyczne oraz na to, że dziedzictwo kulturowe następnych pokoleń zależy w głównej mierze od nas samych,

-     promowanie twórczości fotograficznej inspirowanej dziełami Jana Kochanowskiego.

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego w dwóch kategoriach: A – uczniowie szkół podstawowych, B – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Uczestnik konkursu może nadesłać do 5 fotografii wykonanych zgodnie z warunkami konkursu tj. będące twórczą, fotograficzną interpretacją co najmniej dwuwiersza z poezji Jana Kochanowskiego.
 4. Prace mogą być realizowane w zakresach tematycznych zgodnych z głównym tematem konkursu ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca związane z Janem Kochanowskim.
 5. Technika wykonania fotografii jest dowolna.  Fotografie wysoce przetworzone komputerowo nie będą oceniane.
 6. Każda przysłana na konkurs fotografia (plik cyfrowy) musi być podpisana wg. wzoru: kategoria A lub B, godło autora, numer kolejny zdjęcia zgodny z Kartą zgłoszenia (np. A_godło_1.jpg).
 7. Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2020 r., e-mailowomuzeum-czarnolas@wp.pl, wpisując w temacie e-maila „Konkurs fotograficzny”. Uwaga! Ze względów technicznych wielkość jednej wiadomości nie może przekroczyć 50 MB.

9.   Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki: rozdzielczość min. 2400 x 1600, 300 dpi, format jpg.

10.   Do e-mailu ze zdjęciami należy dołączyć podpisaną własnoręcznie pełnym imieniem              i nazwiskiem Kartę Zgłoszenia wg. zał. nr 1.

11.   Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów w dniu 6 czerwca 2020 roku, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do: niewyłaniania zwycięzców i przyznawania miejsc ex aequo.

12.   W każdej kategorii przewidziane są 3 nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia                 i Dyplomy RTF za szczególne walory fotograficzne zdjęcia.

13.   Wernisaż wystawy pokonkursowej, w tej edycji wyjątkowo ze względu na zachowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego, może mieć formę wirtualnej prezentacji. Nagrodzone prace, będą prezentowanie na stronie internetowej: cyfrowyczarnolas.pl oraz na portalach społecznościowych Muzeum Jana Kochanowskiego.

14.   Do wszystkich zakwalifikowanych do wystawy fotografii organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich pod warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora (na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach związanych z konkursem, na stronach portali internetowych, w lokalnej prasie, do wielokrotnej ekspozycji, wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w innych celach promocyjno-reklamowych). Powyższe uprawnienia, przysługują organizatorowi, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a zawartych w karcie zgłoszenia.

15.   Uczestnik konkursu (lub jeśli jest niepełnoletni jego prawni opiekunowie), składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

a.    jest autorem załączonych zdjęć, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.

b.   posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji.

c.    wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

d.   akceptuje warunki regulaminu Konkursu.

16.  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

17.  Laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub e-mailem  o wynikach Konkursu oraz o sposobie przyznania nagród.

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. W tym przypadku nadesłane pliki cyfrowe przysłane e-mailem zostaną zniszczone. 
REGULAMIN KONKURSU
 

KARTA ZGŁOSZENIA